FOREIGN EXCHANGE ANALYSIS | Sending Money to Pakistan